1. Allmänt

1.1. Paleo Institute är ett varumärke i Lifestyle Group Scandinavia AB som äger Health & Medical Group Scandinavia AB, 556766-3926, nedan kallat ”HMG”, som säljer tjänsterna på denna hemsida i varumärket Paleo Institute samt i partnerföretags varumärken. Tjänsterna som HMG tillhandahåller är yrkesprogram, kurser, medlemskap, föreläsningar, kliniktjänster och event inom hälsa, friskvård och medicin, samt varor i form av litteratur, tidningar och hälsorelaterade produkter. Tjänsterna tillhandahålls via integrerad digital lärplattform, via integrerad webbshop, via inbäddat bokningssystem med betalfunktion, samt via fysisk försäljning i samband med event.

1.2. Dessa allmänna villkor gäller för försäljning av ovan nämnda tjänster och varor via denna hemsida samt via fysisk försäljning och i varumärke Paleo Institute eller annat partnerföretags varumärke. Dessa allmänna villkor reglerar kundens rättigheter och skyldigheter, åtkomst till Paleo Institutes tjänster, kundens nyttjande av innehåll och teknik som tillgängliggörs, övriga villkor för leveransen av ovan nämnda tjänsterna, samt leverans, reklamation och andra villkor som hänförs till köp av varor i webbshopen. 

1.3. Dessa allmänna villkor träder ikraft genom att kunden aktivt godkänner dessa allmänna villkor i anslutning till ett köp av en av de ovan nämnda tjänsterna eller varorna på Paleo Institutes hemsida eller via fysisk försäljning.

1.4. Med ”kund” avses den fysiska eller juridiska person som köper en av de ovan nämnda tjänsterna på Paleo Institutes hemsida eller via fysisk försäljning.

 

2. Köp via digital lärplattform

2.1 Ett skapande av konto på lärplattformen ger kunden ett gratismedlemskap presenterat på www.paleo-institute.se med kostnadsfri tillgång till innehållet i medlemskapet genom inloggningsknapp i menyraden på startsidan. Genom kontoskapande ger kunden samtycke till dessa allmänna villkor.

2.2. Alla priser anges i svenska kronor och innehåller mervärdesskatt om 25 % och övriga avgifter. Totalkostnaden för köpet kommer att framkomma tydligt innan slutligt köp och kommer att inkludera samtliga kostnader förenade med köpet, inklusive eventuella fakturaavgifter, porto- och fraktkostnader och övriga inkluderade kostnader.

2.3 Tillgång till yrkesprogram, kurser och betalmedlemskap som köps på lärplattformen levereras direkt i anslutning till köp på kundens konto med inloggningsknapp i menyraden på startsidan.

2.4. Vid köp ges kunden tillgång till anvisat innehåll och andra förmåner enligt vid var tid gällande tjänsteutbud på www.paleo-institute.se. Innehåll i köpt tjänst kan löpande förändras under period som kunden har tillgång till tjänsten.

2.5 Vid köp av yrkesprogram, kurser eller betalmedlemskap ges kunden tillgång till anvisat innehåll under en fastställd period och till övriga villkor som är specifika för tjänsten som köpts. Period och övriga villkor anslås på www.paleo-institute.se.

2.6 Kunden ska beakta fullständiga avbokningsvillkor för yrkesprogram och kurser som anslås på www.paleo-institute.se/pages/avbokningsvillkor

2.7. Vid köp av tjänst på lärplattformen på www.paleo-institute.se förbinder sig kunden att:

2.8 Erlagd betalning för yrkesprogram, kurser och medlemskap återbetalas ej med undantag från de villkor som fastslås i av- och ombokningsvillkoren på www.paleo-institute.se/pages/avbokningsvillkor
 
 2.9 Kunden ansvarar för att ha tillgängliga medel på konto vid betalning med kort. Vid delbetalning med kort via Stripe gäller automatiska dragningar från registrerat kort. Om kortdragning misslyckas vid delbetalning görs automatiska försök 3, 5 och 7 dagar efter ordinarie försök. Om fortfarande kortdragning misslyckas skickas faktura ut per e-post för resterande överenskommet köpbelopp med 15 dagars förfallodatum.
 
 2.10 Vid delbetalning med Klarna följer du Klarnas betalningsvillkor som presenteras i anslutning till köpet.

 

3. Köp via bokningsformulär

3.1 Ifyllande av bokningsformulär är att betrakta som ett fakturaköp.

3.2 Avsändare av faktura är HMG eller partnerföretag till HMG.

3.3 Oavsett avsändare av faktura förbinder sig kunden till att följa dessa allmänna villkor.

3.4 Kunden ska beakta fullständiga avbokningsvillkor för yrkesprogram och kurser som anslås på www.paleo-institute.se/pages/avbokningsvillkor

3.5 Vid fakturaköp via bokningsformulär till utbildningsomgång som startar framåt i tiden gäller följande:

3.6 Platsbokningen är endast giltig när fakturerad anmälningsavgift är betald senast på förfallodatum. 

3.7 Platsbokningen anses upphöra att gälla om fakturerad slutfaktura på resterande kursavgift ej är erlagd senast på förfallodatum. 

3.8 Fakturaavgift om 80 SEK tillkommer på varje faktura. 

3.9 Vid köp via delbetalning med faktura förbinder sig kunden att betala månadsvisa fakturor senast på förfallodatum under en fastställd tidsperiod som anvisats på respektive utbildningssida. 

3.10 Månadsvisa fakturor ställs ut från Fortnox Finans och påminnelser skickas ut enligt Fortnox Finans regelverk om betalning inte är erlagd senast på förfallodatum. 

3.11 Om ingen betalning erlagts på förfallodatum för den andra påminnelsen skickas fakturan vidare till inkassobolag för indrivning, delbetalningarna avbryts och en faktura på resterande slutbelopp ställs ut med förfallodatum 20 dagar.  

3.12 Har kunden påbörjat, men ej kan fullfölja utbildningen sker ingen återbetalning av kursavgift, men kunden ges möjligheten att fullfölja utbildningen vid ett tillfälle som startar inom 18 månader från ursprungligt startdatum. 

3.13 Kunden ska observera eventuella förändringar i kursavgifter och studieupplägg mellan olika utbildningar / utbildningsomgångar vid uppskjutande av omgång. Kunden förbinder sig till de studievillkor som gäller för den omgång som påbörjas. 

3.14 Paleo Institute förbehåller sig rätten att ställa in yrkesprogram, kurs eller event på grund av för få anmälda deltagare, eller på grund av anledning som Paleo Institute ej råder över. 

3.15 Vid av Paleo Institute inställt yrkesprogram, kurs eller event återbetalas i dessa fall erlagd anmälningsavgift och eventuell erlagd kursavgift. Om inställd utbildning avsåg en uppskjuten omgång förbehåller sig Paleo Institute rätten att skjuta upp utbildningen ytterligare 12 månader. Om Paleo Institute ej kan leverera en uppskjuten utbildning inom 24 månader från datumet för uppskjutandet återbetalas den del av kursavgiften som avser den del av utbildningen som ej kunnat levereras.
 
 3.16 Vid tvist följer HMG och HMGs partnerföretag i samtliga fall rekommendation från allmänna reklamationsnämnden, ARN.

 

4. Köp i webbshopen

4.1. Alla priser anges i svenska kronor och innehåller mervärdesskatt och övriga avgifter. Totalkostnaden för köpet kommer att framkomma tydligt innan slutlig beställning och kommer att inkludera samtliga kostnader förenade med köpet, inklusive eventuella fakturaavgifter, porto- och fraktkostnader, och övriga inkluderade kostnader.
 
 4.2. Varor skickas vanligtvis 3 - 10 arbetsdagar efter att ordern mottagits. Om varan inte finns i lager meddelas detta snarast kunden.
 
 4.3 Digitala produktioner levereras via länk i betalningsbekräftelsen som skickas som ett e-postmeddelande efter genomfört köp.

4.4 Vid köp av platsbokning till framtida event ges Information om eventet i betalningsbekräftelsen som skickas som ett e-postmeddelande efter genomfört köp.
 
 4.5 Utskick av köpt vara skickas med PostNord eller DHL. Kostnader förenade med frakten anges i samband med köpet.
 
 4.6 Om kunden önskar avbeställa köpt vara eller tjänst ska meddelande skickas till [email protected]. Retur av erlagd betalning medges ej såvida inte ångerrätten gäller (se nedan), eller om varan reklamera (se nedan om reklamation).
 
 4.7 Avbeställning av biljettköp till event återbetalas endast om arrangören ej kan genomföra föreläsningen eller eventet. Platsbokning kan emellertid överlåtas till annan person eller flyttas till annat liknande tillfälle inom 12 månader från datumet då avbeställningen gjordes. Kunden ska vid överlåtelse skicka namnändringen till [email protected].
 
 4.8 Återköp av platsbokning till föreläsning eller event görs i övrigt ej såvida inte ångerrätten gäller (se nedan).
 
 4.9 Om det föreligger ett fel på en vara, bör kunden inom skälig tid efter upptäckt, meddela detta via ett e-postmeddelande till [email protected]. Information om hur reklamationen hanteras kommer att delges kunden (reglerna kring reklamation finns i konsumentköplagen).
 
 4.10 Kunden har rätt att ångra ett köp utan att ange något skäl inom 14 dagar. Ångerfristen löper ut 14 dagar efter att beställningen inkommit till HMG. Vill kunden utöva ångerrätten ska kunden skicka ett klart och tydligt meddelande om beslutet att frånträda köpet (t.ex. ett brev avsänt per post eller e-post till [email protected]). För att kunden ska hinna utöva sin ångerrätt i tid räcker det med att kunden sänder in meddelandet om att du intentionen att utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut. Ångerrätten gäller endast ej nyttjad vara eller tjänst. Ångerrätten gäller därför ej vid köp av digitalt material då detta tillgängliggörs redan i samband med köp och därmed anses nyttjad. Ångerrätten gäller utskickad vara, men varan behöver returneras till HMG i ursprungligt skick.
 
 4.11 HMG kräver betalning för varor från den tidpunkt de skickas ut.
 
 4.12 Vid delbetalning med Klarna följer kunden Klarnas betalningsvillkor som tillgängliggörs i anslutning till köpet.
 
 4.13 I webbshopen behandlas betalningen av Stripe eller Klarna.

Klarna är en svensk säker elektronisk betallösning för e-handel. Kortinformation skickas alltid krypterat med hjälp av SSL/TLS. All kortinformation lagras i enlighet med kortnätverkens regelverk kring PCI DSS, Level 1.

Stripe är en internationell säker betalningsleverantör för e-handel. Kommunikationen sker med hög säkerhet och all information sker krypterat.
 

5. Köp av kliniska tjänster via bokningsystemet eller offertformulär

5.1 Leverans av kliniska tjänster sker utifrån tidsbokning på www.paleo-institute.se eller efter särskild överenskommelse mellan coach och kund.

5.2 Bokningsbara kliniska tjänster anslås på www.paleo-institute.se. 

5.3 I samband med bokning erhåller kunden ett konto i bokningsystemet, varifrån kunden kan avboka eller omboka. 

5.4 Vid avbokning eller ombokning returneras ej erlagd betalning såvida inte ångerrätten gäller (se nedan).

5.5 Kunden förbinder sig till att erlägga betalning för de tjänster och labbtester efter fastställda villkor i formuläret Förslag på upplägg som kunden accepterat. Skulle kunden avboka en beställd tjänst eller ett beställt labbtest är kunden fortfarande bunden till att erlägga betalning för dessa, såvida inte ångerrätten gäller (se nedan).

5.6 Kunden ger sitt samtycke till:

5.7 Kliniktjänsterna tillhandahålls digitalt och / eller genom fysiska träffar på av Paleo Institute anvisad plats.

5.8 Bokning av tjänst på hemsidan likställs med köp, varvid fastställda avbokningsvillkor i dessa allmänna villkor anses gälla. 

5.9 Vid köp av tjänst ges kunden tillgång till konto i ett eller flera IT-system från externa leverantörer under en period som motsvarar den period tjänsten sträcker sig över.

5.10 Kunden har alltid rätt att begära ut uppgifter som lagras i journalen i aktuellt journalsystem.

5.11 Vid bokning och därmed köp av kliniktjänst på Paleo Institute förbinder sig kunden att: 

5.12 Samtliga priser för kliniktjänster anges inklusive moms för privatpersoner. För företag tillkommer moms på priserna. Undantag är pris för tjänsten intromöte via kortbetalning då priset är inklusive moms för både privatpersoner och företag.

5.13 Kostnad för medicinska tester ingår inte i de angivna priserna som anslås på www.paleo-institute.se såvida inget annat anges. Kostnaden för medicinska tester skall betalas av kund direkt till respektive leverantör om inte annat överenskommits mellan coach och kund. 

5.14 I samband med genomfört köp av kliniktjänst accepterar kunden att betala för de avtalade tjänsterna genom de betalningsalternativ som presenteras på www.paleo-institute.se eller som överenskommes mellan coach och kund.

5.15. Betalning för samtliga tjänster sker antingen via betalningsleverantören Stripe eller via faktura från Paleo Institute. 

5.16 Vid betalning med faktura och alternativet delbetala tillkommer en fakturaavgift om 80 SEK på varje faktura. 

5.17 Betalning med kort via Stripe sker direkt i samband med köpet.

5.18 Betalning med faktura från Paleo Institute ska ske med 14 dagars förfallodatum. 

5.19 Förutom återbetalning med hänvisning till ångerrätten på 14 dagar (se nedan) återbetalas ej genomförd betalning för köpt kliniktjänst via Stripe eller faktura. Observera särskilda betalningsvillkor vid betalning via Stripe. 

5.20 Betalning för tjänster är personlig och kan ej överlåtas till annan person om inget annat skriftligen är överenskommet mellan kund och Paleo Institute. 

5.21 Samtliga fakturor överlåts från Paleo Institute till Fortnox Finans som ansvarar för påminnelser vid utebliven betalning samt hantering av inkassoärenden.

5.22 Om kund nyttjar tjänst eller del av tjänst innan full betalning är kunden alltid betalningsskyldig för den del som nyttjats innan eventuell ångerrätt åberopats eller innan tjänsteleveransen avbryts av annan anledning av kund. 

5.23 Aktuell avtalsperiod för olika coachningsprogram anslås principiellt på www.paleo-institute.se, men överenskommes i detalj mellan kund och Paleo Institute.  

5.24 Betalning för coachningsprogram sker i förskott via betalningsleverantören Stripe eller via faktura, såvida inte betalningsalternativet Delbetala har valts via aktuell betalningsleverantör. 

5.25 Köpt coachningsprogram ska med sina ingående aktiviteter (uppföljningsmöte, slutmöte, coachsamtal med flera) utnyttjas inom 1,5 x den avtalade tidsperioden (exempelvis ska samtliga aktiviteter i ett 6-månadersprogram utnyttjas inom 9 månader). Samtliga uteblivna aktiviteter som ej nyttjats inom 1,5 x den avtalade tidsperioden förfaller utan återbetalningskrav från Paleo Institute. Undantag är om förseningen för bokning av de ingående aktiviteterna beror på coachen och ej kunden. 

5.26 Paleo Institute har rätt att pausa framtida aktiviteter inom coachningsprogrammet om betalning uteblivit efter att ordinarie betalning aviserats och förfallit. Kunden har emellertid rätt att återuppta programmet under förutsättning att betalning erlagts inom 30 dagar efter förfallodatum av ordinarie betalningsavisering.

5.27 Paleo Institute har rätt att avbryta samtliga framtida aktiviteter inom coachningsprogrammet om betalning uteblivit efter att en första och en andra påminnelse aviserats och förfallit. En första påminnelse skickas 10 dagar efter förfallodatum av ordinarie avisering med 10 dagars förfallodatum, och en andra påminnelse skickas 10 dagar efter att den första påminnelsens avisering förfallit. Kunden har ej rätt att återuppta programmet om betalning uteblivit efter att den andra påminnelsen förfallit. 

5.28 Paleo Institute kan endast frysa ett coachningsprogram vid uppvisande av ett läkarintyg som omöjliggör en fortsättning av coachningsprogrammet. Frysning genomförs efter överenskommelse mellan coach och kund, men programmet kan maximalt skjutas upp 12 månader. Vid frysning skjuts såväl återstoden av aktiviteterna upp som betalning för dessa aktiviteter.

 

6. Särskilda betalningsvillkor på lärplattform

6.1. Betalning sker med de alternativ som tillhandahålls av Paleo Institute (fakturering) samt de betalningsleverantörer som är anslutna till Paleo Institute (Stripe och Klarna). Beskrivning av Stripe och Klarna ges under punkt 3.8. Betalning kan också ske via annan försäljningskanal för tillgång till tjänster på Paleo Institutes hemsida och då gäller allmänna villkor för aktuell försäljningskanal.

6.2. Kunden ansvarar för att giltigt betal- eller kreditkort är registrerat på eget konto.

6.3. Kunden ska erlägga anvisad avgift, eventuellt med avdrag för rabatt genom rabattkod.

6.4 Kunden ska vid köp av medlemskap erlägga anvisad månadsavgift - eventuellt med avdrag för rabatt genom rabattkod, samt med tillägg av eventuell förhöjd första månadsavgift - i förskott enligt de medlemskapsvillkor som anslås på www.paleo-institute.se

6.5 HMG har rätt att ändra månadsavgiften efter utgången av eventuell avtalsperiod förutsatt att kunden har meddelats om avgiftsändringen inom skälig tid. Om kunden inte accepterar avgiftsändringen, har kunden rätt att säga upp medlemskapet till omedelbart upphörande.

 

7. Särskilda avtalsvillkor vid köp av medlemskap

7.1 Aktuell uppsägningstid för medlemskap anslås på Paleo Institutes hemsida. 

7.2 Uppsägningstiden för privatmedlemskap samt yrkesmedlemskap GRUND är 0 månader och medlemskapet löper tillsvidare tills uppsägning av endera part sker. Återbetalning av del av erlagd månadsbetalning medges ej.

7.3 Uppsägningstiden för yrkesmedlemskap BUSINESS BAS och BUSINESS PRO är 3 månader. Avtalsperioden fortsätter att gälla 3 månader i taget tills endera part säger upp avtalet. Återbetalning av del av erlagd månadsbetalning medges ej.

7.4 Kunden förbinder sig till att följa de riktlinjer som anges i respektive medlemskapsmodul gällande information, material, arbetsprocess, arbetsmetod, arbetsverktyg och affärsstrategi.

7.5 Kunden har rätt att med omedelbar verkan säga upp medlemskapet i det fall Paleo Institute förändrar avtalet på ett sätt som inte är till uppenbar fördel för kunden samt innebär en ändring av innehåll eller omfattning av de digitala tjänsterna, eller ändring av dessa allmänna villkor.

7.6 HMG har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om kunden väsentligen bryter mot avtalet. Kundens bristande betalning av månadsavgifter och kundens brott mot åtagandena om hur information och material får användas ska alltid anses utgöra ett väsentligt avtalsbrott.

7.7 Om kunden har erlagt avgifter i förskott och avtalet upphör i förtid enligt vad som anges ovan, ska HMG återbetala vad kunden har erlagt i förskott.

7.8 Tecknande av yrkesmedlemskap BUSINESS PRO berättigar till tjänsteutövning på och under varumärket Coachplatsen.se, och till de villkor som anslås i modulen Yrkesmedlemskap BUSINESS PRO på lärplattformen.

7.9 Försäljningsansvarig för intromötena på Coachplatsen.se är HMGs partnerföretag Paleo Optimeringscenter Sverige AB och medlemmar i yrkesmedlemskap BUSINESS PRO är att betrakta som underleverantörer.

7.10 HMGs partnerföretag Paleo Optimeringscenter Sverige AB tar 5% i provision på försäljningssumman av köpta intromöten på Coachplatsen.se. Övriga 95% tilldelas den coach som levererar intromötet utifrån ett fakturaunderlag som HMG meddelar varje månad senast 14 dagar efter den kalendermånad som avser perioden för köpta intromöten. Faktura ska av coach ställas till Paleo Optimeringscenter Sverige AB, Box 92 138, 120 08 Stockholm och skickas till e-post [email protected] med förfallodatum 14 dagar.

7.11 Försäljningsansvariga för övriga tjänster än intromöten på Coachplatsen.se är medlemmen själv, då denne är avsändaren för faktura eller för annan betalningslösning.

7.12 Tecknande av yrkesmedlemskap PALEO berättigar till tjänsteutövning på och under varumärket Paleo Institute, och till de villkor som anslås på www.paleo-institute.se samt i modulen Yrkesmedlemskap PALEO på denna lärplattform.

7.13 Försäljningsansvarig för samtliga kliniktjänster på Paleo Institute är HMGs partnerföretag Paleo Optimeringscenter Sverige AB.

7.14 HMGs partnerföretag Paleo Optimeringscenter Sverige AB tar 5% i provision på försäljningssumman av samtliga köpta kliniktjänster på Paleo Institutes hemsida. Övriga 95% tilldelas den coach som levererar intromötet utifrån ett fakturaunderlag som HMG meddelar varje månad senast 14 dagar efter den kalendermånad som avser perioden för köpta kliniktjänster. Faktura ska av coach ställas till Paleo Optimeringscenter Sverige AB, Box 92 138, 120 08 Stockholm och skickas till e-post [email protected] med förfallodatum 14 dagar.

7.15 Avtalsperioden för yrkesmedlemskap PALEO är 1 år. Efter den initiala avtalsperioden för yrkesmedlemskap PALEO fortsätter avtalet att gälla 3 månader i taget tills endera part säger upp avtalet. 

7.16 HMG har emellertid rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om kunden väsentligen bryter mot avtalet eller om kunden ej erhåller godkänt på Paleo Institutes ställda kundnöjdhetsindex. Kundens bristande betalning av månadsavgifter och kundens brott mot åtagandena om hur information och material får användas ska alltid anses utgöra ett väsentligt avtalsbrott. Kundens bristande kundnöjdhet ska anses utgöra legitimt skäl för uppsägning av kunden. I det fall Paleo Institute säger upp kunden med omedelbar verkan, har kunden rätt att avsluta påbörjade klientengagemang.

7.17 Medlem i yrkesmedlemskap PALEO tar full kreditrisk för klienters betalningar. Paleo Institute ersätter coach endast för den del som klienten vid varje gällande tidpunkt har erlagt betalning för. Paleo Institute åtar sig att efter egen förmåga driva in betalning enligt de villkor klienten har godkänt i samband med köp genom påminnelser samt samarbete med finansbolag och inkassobolag. 

7.18 Coach har rätt att ge rabatt på maximalt 30 % utifrån vid varje tidpunkt gällande prislista som anslås på Paleo Institutes hemsida. 

7.19 Löpande intäkter för försäljning av labbtester via Unilabs tillfaller Paleo Institute till 100 %. 

7.20 Ansluten coach tar full kvalitetsrisk i yrkesutövningen. Ansluten coach behöver således ersätta klient i de fall reklamation av tjänsten sker och då Paleo Institute, i dialog med coach, eller på marknaden oberoende instans, bedömt att klienten ha rätt till reklamation och således avbrott i tjänsten och eventuellt ersättning och / eller kompensation. 

7.21 Krav för anslutning till Paleo Institute är om inget annat överenskommits genomförd utbildning till: 

eller motsvarande, samt eget eller anlitat företag registrerat i Sverige med F-skattsedel.

7.22 Medlem i yrkesmedlemskap PALEO har rätt att använda varumärket Paleo Institute som varumärke i sin tjänsteutövning av de under de tjänster som vid varje givet tillfälle erbjuds av Paleo Institute.

7.23 HMG har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om kunden väsentligen bryter mot avtalet. Kundens bristande betalning av månadsavgifter och kundens brott mot åtagandena om hur information och material får användas ska alltid anses utgöra ett väsentligt avtalsbrott.

7.24 Om kunden har erlagt avgifter i förskott och avtalet upphör i förtid enligt vad som anges ovan, ska HMG återbetala vad kunden har erlagt i förskott.

7.25 HMG har rätt till prisjustering av medlemskapsavgifter under förutsättning att de aviseras medlemmarna 1 månad i förskott när det gäller yrkesmedlemskap GRUND samt 3 månader i förskott när det gäller yrkesmedlemskap BUSINESS BAS och PRO. Aviseringen ska ske via e-postmeddelande eller på annat sätt där medlemmarna förväntas ta del av medlemsinformation.

 

8. Ändring av allmänna villkor

8.1 HMG har rätt att ändra dessa allmänna villkor genom att anslå villkorsändringen på Paleo Institutes hemsida, eller på partnerföretags hemsida eller genom att på annat sätt informera kunden.

 

9. Information och meddelanden

9.1 HMG skickar information och meddelanden som berör avtalet till den e-postadress som kunden har angett. Kunden förbinder sig att ha en aktuell e-postadress registrerad hos HMG samt att bevaka denna för att ta emot information.

9.2 Kunden skall underrätta HMG om ändring av kontaktuppgifter (såsom ändring av namn, adress, e-postadress, telefonnummer).

 

10. Behandling av personuppgifter

10.1 HMG är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som samlas in och behandlas i anledning av detta avtal. Personuppgifter samlas in och behandlas för att HMG ska kunna tillhandahålla de tjänster som omfattas av avtalet och för administrativa ändamål. Kundens uppgifter behandlas i enlighet med GDPR. Ytterligare information om HMGs behandling av personuppgifter delges kunden separat.

10.2 Kunden samtycker till att HMG och andra bolag som ingår i samma koncern som HMG (vilka i sådana fall är personuppgiftsbiträden), behandlar, inhämtar eller lämnar ut uppgifter om kunden för informationsändamål eller marknadsföring. Kunden kan när som helst anmäla till HMG begränsning av eller helt återkalla sitt samtycke. HMG bekräftar anmäld begränsning eller återkallelse. Om kunden anmält att dennes uppgifter inte får användas för direktreklam så lämnas inte uppgift ut för sådant ändamål.

10.3 Kunden ger HMG rätt att använda kundens kunduppgifter samt kunders kunders kunduppgifter för statistikändamål under förutsättning att ingen identitet avslöjas, och att kraven för hantering och skydd enligt personuppgiftslagen följs.

 

11. Ångerrätt

11.1 Kunden har rätt att frånträda anmälan till yrkesprogram, kurs, medlemskap eller kliniktjänst utan att ange något skäl inom 14 dagar. Ångerfristen löper ut 14 dagar efter att anmälan inkommit till Paleo Institute. Vill kunden utöva ångerrätten ska kunden skicka ett klart och tydligt meddelande om beslutet att frånträda anmälan (t.ex. ett brev avsänt per post eller e-post). För att kunden ska hinna utöva ångerrätten i tid räcker det med att kunden sänder in meddelande om att kunden tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut. Ångerrätten förutsätter onyttjad tjänst eller oförbrukad vara. Om vara, exempelvis kursmaterial, erhållits per post behöver detta kursmaterial vid nyttjande av ångerrätt returneras per post i tillbaka till Paleo Institute i oförbrukat skick. 

 

12. Lagring, nyttjande och ägande av data

12.1 Kunden ger HMG rätt att lagra, nyttja och äga avpersonifierad data och statistik som inhämtas från kundens kunder via IT-leverantör.

 

13. Lag och tvist

12.1 Dessa allmänna villkor och det avtal till vilket de relaterar ska regleras enligt svensk lag. Tvist i anledning härav ska avgöras av allmän domstol, med Stockholms tingsrätt som första instans.